03 ارديبهشت 1396 ساعت 21:42

پیام شهردار

 

مدیریت جهادی، خدمت رسانی بی منت، به شهروندان مبتنی بر ارزشهای دینی و انقلابی در راستای رسیدن به اهداف شهر داری قائم شهر می باشد.

قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده واحده ـ آیا مفاد ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 كه مساجد ، اماكن مقدسه و معابد اقلیت های مذهبی و مدارس طلاب علوم دینی را از پرداخت عوارض موضوع آن قانون معاف می دارد شامل مجتمع آموزشی ، علمی ، تحقیقاتی ، مسكونی ، خدمات مهدیه حوزه علمیه قم ، نیز كه بطور رایگان در اختیار طلاب می باشد یا خیر؟
نظر مجلس
مفاد ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 كه مساجد، اماكن مقدسه و معابد اقلیت های مذهبی و مدارس طلاب علوم دینی را از پرداخت عوارض موضوع آن قانون معاف می دارد شامل مجتمع های آموزشی ، علمی و تحقیقاتی ، مسكونی ، خدماتی مهدیه حوزه علمیه قم نیز، كه به طور رایگان در اختیار طلاب می باشد هم می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/1/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

 

Template Design:Dima Group